> >


طبقه هفتم 

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

تلفن

منشی

تلفن منشی

 

1

(مدیریت)

1

دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

دفتر پرستاری

 

خانم صادقی

 

 

7700

7720

 

2

مهدی خان سالار 

 

مهدی خان سالار 

 

مهدی خان سالار 

 

مهدی خان سالار 

 

مهدی خان سالار 

 


خانم صادقی

3

آقای خیریه

آقای خیریه

آقای خیریه

آقای خیریه

آقای خیریه


 

خانم صادقی

3

تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

 

2

(حسابداری)

4

آقای رجبی

جعفری

آقای رجبی

جعفری

آقای رجبی

جعفری

آقای رجبی

جعفری

آقای رجبی

جعفری 

7704

4405

5

اقای فرهمند

اقای فرهمند

اقای فرهمند

اقای فرهمند

     

5

آقای فرهمند

 

آقای فرهمند

 

آقای فرهمند

 


آقای فرهمند

 

 

آقای فرهمند

 

 

 

7706

7716

3

(بایگانی)

7

بایگانی

بایگانی

بایگانی

بایگانی

بایگانی

 

 


8

4

تدارکات ، سرور ، بسیج اساتید

9

اتاق سرور

اتاق سرور

اتاق سرور

اتاق سرور

اتاق سرور

 

 

7711

10

تدارکات

تدارکات

تدارکات

تدارکات

تدارکات


 

 

 

بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه پزشکی


 

7710

 

روابط عمومی

بهداشت محیط

روابط عمومی

بهداشت محیط

روابط عمومی


 

7735

 

5

(توریسم درمانی، اتاق سرور)

12

شهر سلامت

شهر سلامت

شهر سلامت

شهر سلامت

شهر سلامت


 

7714

حراست

 

آقای پنجش

 

آقای پنجش

 

آقای پنجش


 


 

 

 

 
آمار بازدید: 6,087          آخرین بروزرسانی: 1396-11-14