> >
برنامه هفتگی طبقه ششم کلینیک اطفال

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

1

 

 

1

دکتر دهقانی

دکتر دهقانی

دکتر دهقانی

دکتر دهقانی

دکتر دهقانی

خانم حمیدی نیا

7600

2

 دکتر ایمانیه

 

 

دكترایمانیه

 دكترایمانیه

خانم حمیدی نیا

3

 

 

 

 

خانم دکتر نجیب 

 

2

4

خانم دکتر سنایی

دکتر فروتن

دكتر نجيب

خانم دکتر سنایی

دکتر فروتن -

خانم محمدی

7622

5

(کلینیک دیابت دکتر مروج )

 

6

دکتر مروج 


دکتر مروج 

 دکتر عطا ء الهی (مرخصی )

دکتر مروج 

دکتر مروج 

خانم محمدی

3

 

7

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

مسئول(خانم بیات

یوسف نژاد

7633

8

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

اندوسکوپی اطفال

مسئول(خانم بیات 

4

 

 

9

دکتر اسماعیل زاده
دکتر فلاح زاده

 دکتر فلاح زاده

 دکتر فلاح زاده

 دکتر فلاح زاده

 دکتر فلاح زاده

خانم حسینی

7644

10

دكتر امیرحكیمی

دكتر امیرحكیمی

دكتر امیرحكیمی

دكتر امیرحكیمی

خانم دکتر امیرحکیمی

خانم حسینی

11

دکتر صاکی

دكتر زحمتكشان

دكتر زحمتكشان

 

خانم دکتر امیرحکیمی

 

دکتر صاکی

خانم حسینی

5

 

 

12

دکتر نبوی زاده

دکتر نبوی زاده

 دکتر سالاریان 

دکتر نبوی زاده

دکتر نبوی زاده

خانم کرمی

7655

13

دكتر كدیور

دكتر كدیور

دكتر كدیور

دكتر كدیور

دكتر كدیور

خانم کرمی

14

دكتر آل یاسین

دكتر آل یاسین

دكتر آل یاسین

دكتر آل یاسین

خانم دکتر سالاريان

خانم کرمی

 

 

تزریقات و پانسمان

تزریقات و پانسمان

تزریقات و پانسمان

تزریقات و پانسمان

تزریقات و پانسمان

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

تست  آلرژی اسپیرومتری

تست آلرژی اسپیرومتری

تست آلرژی اسپیرومتری

تست آلرژی اسپیرومتری

تست  آلرژی اسپیرومتری

 

 

 
آمار بازدید: 26,231          آخرین بروزرسانی: 1397-8-2