> >
برنامه هفتگی طبقه پنجم کلینیک اطفال

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

1

 

 

1

دکتر زارعی فر

دكتر بردبار

دكتر بردبار

دكتر بردبار

دکتر زارعی فر

خانم جعفری

7500

2

دکتر مهران کریمی

 

دکتر ذکاوت

 

 

 دکتر مهران کریمی 
 

 

 دکتر مهران کریمی 
 

دکتر شهریاری

 

خانم جعفری

 

3

دکتر ذکاوت

دکتر شهریاری

دکتر ذکاوت

دکتر شهریاری

دکتر ذکاوت

 

خانم جعفری

 

2

 

 

4

دكتر اینالو

دکتر رضایی

 
دكتر اینالو

دكتر اینالو

دکتر رضایی

خانم حسيني

7522

5

 دکتر کتیبه 

دکتر نعمتی

دکتر نعمتی

 دکتر کتیبه(مرخصی )

دکتر نعمتی

 

خانم حسيني

 

6

 دکتر فروغی  دكتر مصلحي دکتر رضایی   دكتر مصلحي   دكتر مصلحي

خانم حسيني

3

 

7

دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی

دیالیز صفاقی

 

7533

4

 

9

دكتر ایلخانی

 دکتر مهران کریمی
دکتر اسماعیل زلده 

 

دکتر کتیبه -(مرخصی)

 دکتر ایلخانی 

 

دکتر اسماعیل زاده 

 

 

دکتر کتیبه (مرخصی)

 

 

خانم کریمی

 

7544

10

دكتر فروغی 

 

دكتر فروغی 

 

 

خانم کریمی

11

دکتر عطاءالهی(مرخصی)
دکتر هنر

 دکتر کتیبه(مرخصی)

 

 

 دکتر ایلخانی

 

خانم کریمی

 

5

12

دکتر ارجاعی

دكتر هنر

دکتر ارجاعی

دكتر هنر

دكتر هنر

خانم روان

7555

13

دكتر پولادفر

دكتر پولادفر

دکتر اسماعیل زاده

دكتر پولادفر

دكتر پولادفر

خانم روان

14

دکتر بهرامی

دکتر رضوی   نژاد

دكتر همتی

 دکتر رضوی نژاد

دكتر همتی

خانم روان

 

 

شیمی درمانی

شیمی درمانی

شیمی درمانی

شیمی درمانی

شیمی درمانی

 

7518

 

 

تزریق نخاعی

تزریق نخاعی

تزریق نخاعی

تزریق نخاعی

تزریق نخاعی

 

7519

 
آمار بازدید: 29,567          آخرین بروزرسانی: 1397-4-25