> >
برنامه هفتگی طبقه چهارم کلینیک های روانپزشکی، داخلی مغز و اعصاب

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

1

 

 

1

دكتر ناظری

 

خانم دکتر ناظری

دكتر شریفیان

 خانم زارع

7400

2

 

 

دکتر استوان

دكتر استوان

 

خانم زارع

3

 دکتر اسدی پویا

 دکتر اسدی پویا

 

 دکتر اسدی پویا

 

  دکتر اسدی پویا

 

خانم شریفی

2

 

 

4

دکتر رحیمی

دکتر رحیمی

 

 

دکتر رحیمی

 

آقای خاکپور

7422

5

 

خانم دکتر پور صادق

 

 

خانم دکتر پور صادق

آقای خاکپور 

6

 دكتر ايزدي

 

دكتر ایزدی

دكتر ایزدی

دكتر ایزدی

 آقای خاکپور 

3

 

7

تزریقات وفشارخون

تزریقات وفشارخون

تزریقات وفشارخون

تزریقات وفشارخون

تزریقات وفشارخون

 

7433

 

8

CPCR و تزریقات

CPCR و تزریقات

CPCR و تزریقات

CPCR و تزریقات

CPCR و تزریقات

 

4

 

9

 

 خانم دکتر احمد زاده

  خانم دکتر احمد زاده

دکتر مولا 

دکتر مولا 

خانم خرم زاده

7444

10

 

دكتر غنی زاده

 

دكتر غنی زاده

 

   دكتر غنی زاده

 

خانم خرم زاده

11

 

دکتر افشین امینی

 دکتر افشین امینی

 

خانم خرم زاده

5

12

دکتر صحرائیان

دكتر صحرائیان

 

دكتر صحرائیان

دكتر صحرائیان

خانم هاشمی

7455

13

 

 

دکتر دستغیب

 

دکتر دستغیب

خانم هاشمی

14

دكتررستگار

دکتر مانی

دكتررستگار

دکتر مانی

دکتر مانی

خانم هاشمی

 
آمار بازدید: 28,065          آخرین بروزرسانی: 1397-4-25