> >

                            برنامه هفتگی اساتید (رادیو تراپی )در درمانگاه امام رضا (ع)

واحد
اتاق
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
تلفن
منشی
3
7
خانم دکتر احمد لو
صبح
 
خانم دکتر احمد لو
صبح
خانم دکتر احمد لو
صبح
خانم دکتر احمد لو
صبح
7333
خانم جعفرزاده
3
8
دکتر نصراللهی
عصر
 
دکتر نصراللهی
عصر
دکتر نصراللهی
عصر
 
7308
خانم کاظمی
4
10
دکتر مصلایی
صبح
دکتر مصلایی
صبح
 
دکتر مصلایی
صبح
دکتر مصلایی
صبح
7334
خانم نوروزی
5
14
دکتر امیدواری
صبح
دکتر امیدواری صبح-
دکترخانجانی
عصر
 
 
دکتر امیدواری صبح-
دکترخانجانی
عصر
دکتر امیدواری
صبح
 
7355
خانم تقوی
خانم کاظمی

5
12
دکتر محمدیان پناه
صبح
دکتر محمدیان پناه
صبح
دکتر محمدیان پناه
صبح
 
دکتر محمدیان پناه
صبح
7312
خانم دهقانی
5
13
 
دکتر حامدی
عصر
دکتر حامدی
عصر
 
دکتر حامدی
عصر
7307
خانم کاظمی
4
9
 
 
دکتر انصاری
صبح
دکتر انصاری
صبح
دکتر انصاری
صبح
دکتر انصاری
صبح
7309
خانم کرمی 

 برنامه هفتگی اساتید (تغذیه -توانبخشی -قلب اطفال )در درمانگاه امام رضا (ع)   
واحد
اتاق
شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
منشی
تلفن منشی
1
1
 دکتر افتخاری
دکتر افتخاری
خانم دکتر مظلوم
خانم دکتر مظلوم
دکتر افتخاری
خانم کرمی زاده
7300
2
دکتر مظلوم
دکتر معصومی
 
 
دکتر معصومی
خانم کرمی زاده
3
 
دکتر بابا جعفری
 
دکتر بابا جعفری
 
خانم کرمی زاده
توانبخشی
 
دکتر فرپور
دکتر نصیری (صبح)
 دکتر نصیری (صبح)
دکتر فرپور 
 دکتر روشن ضمیر
دکتر نصیری (عصر)

دکتر فرپور(صبح)
دکتر نصیری (عصر)
 دکتر روشن ضمیر
دکتر نصیری (صبح)
دکتر اشرف (صبح)

 
 
قلب اطفال
6
ادراکی
 
دکتر مهدی زادگان (صبح)
دکتر ادراکی 
دکتر محمدی
دکتر آموزگار(صبح)
–ادراکی
خانم رضایی
7322
5-4
اکو نوارقلب
اطفال
اکو نوارقلب
اطفال
اکو نوارقلب
اطفال
اکو نوارقلب
اطفال
اکو نوارقلب
اطفال
خانم رضایی
7322
4
 
مهدی زادگان(عصر)
مهدی زادگان(عصر)
 دکتر محمدی(عصر)

مهدی زادگان(عصر)
مهدی زادگان(عصر)
 خانم رضایی
 
 
 
 
آمار بازدید: 16,831          آخرین بروزرسانی: 1397-4-25