> >

برنامه هفتگی اساتید (پوست و مو -روماتولوژی -داخلی کلیه )در درمانگاه امام رضا (ع)

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

3

8-7

کلینیک لیزر

کلینیک لیزر

کلینیک لیزر

کلینیک لیزر

کلینیک لیزر

خانم کواری

7233

4

9

خانم دکتر سپاس خواه

دکتر هنجنی

خانم دکتر دستغیب

 

دکتر هنجنی

خانم بهرامی

7244

10

خانم دکتر جوکار

خانم دکتر جوکار

خانم دکتر سپاس خواه

خانم دکتر جوکار

خانم دکتر جوکار

خانم بهرامی

11

 

 

 

 

 

خانم حمیدی

5

12

 

 

دکتر کریمی

 

خانم دکتر امینی

خانم حسینی

7255

13

 

 

 

 

خانم دکتر رادمنش

خانم حسینی

 14 دکتر نسرین صاکی   دکتر قهارترس  دکتر نمازی  دکتر کریمی 

 

 

واحد اكو
دکتر بابایی
 واحد اكو
دکتر بابایی

 واحد اکو
 واحد اكو
دکتر بابایی
واحد اكو
دکتر بابایی

 

 


برنامه هفتگی واحد تکامل ، بهداشت خانواده ،مشاوره رفتاری ،پزشک خانواده در درمانگاه امام رضا (ع)

واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

1

1-3

بهداشت خانواده

 کلینیک صبح 

بهداشت خانواده

 کلینیک صبح 

بهداشت خانواده

 کلینیک صبح 

بهداشت خانواده

 کلینیک صبح 

بهداشت خانواده

 گلینیک صبح 

 

7201

2

4-6

واحد تکامل

 کلینیک صبح 

واحد تکامل

 کلینیک صبح 

واحد تکامل

 کلینیک صبح 

واحد تکامل

 کلینیک صبح 

واحد تکامل

 کلینیک صبح 

خانم روحی

7222

 

مشاوره رفتاری
کلینیک صبح 

مشاوره رفتاری
کلینیک صبح 

مشاوره رفتاری
کبینیک صبح 

مشاوره رفتاری
کلینیک صبح 

مشاوره رفتاری
کلینیک صبح 

 

7221

   

 تراکم استخوان

 تراکم استخوان

 تراکم استخوان

 تراکم استخوان

 تراکم استخوان

 

7223

 5

پزشک خانواده

(صبح)

12

دکتر شهنازی

دکتر شهنازی

دکتر شهنازی

دکتر شهنازی

دکتر شهنازی

 

 7213

14

دکتر کوشکی

دکتر کوشکی

دکتر کوشکی

دکتر کوشکی

دکتر کوشکی

 

1

پزشک خانواده

(عصر)

1

خانم دکتر آسیایی

خانم دکتر آسیایی

خانم دکتر آسیاییی

خانم دکتر آسیایی

خانم دکتر آسیایی

 

7203

 2

دکتر

قاسم پور

دکتر

قاسم پور

دکتر

قاسم پور

دکتر

قاسم پور

دکتر

قاسم پور

 


 

 

 

 
آمار بازدید: 25,004          آخرین بروزرسانی: 1397-4-25