> >

برنامه هفتگی طبقه اول کلینیک قلب

            واحد

اتاق

شنبه

یكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

منشی

تلفن منشی

1

1

دكتر ضمیریان

دكتر ضمیریان

 

دكتر ضمیریان

دكتر ضمیریان

خانم شیروانی

7100

 

2

 

 

 

 

 

خانم شیروانی

3

 

 دکتر عفیفی

 

 

 دکتر عفیفی 

خانم شیروانی

2

 4 دکتر ابطحی  دکتر نیکو
 دکتر نیکو  دکتر ابطحی  دکتر نیکو  خانم مهدی

7122

 

5

اکو

اکو

اکو

اکو

اکو

خانم مهدی 

6

دکتر اصلانی

دكتر رضائیان

دکتر اصلانی


دكتر رضائیان

خانم مهدی 

3

 

7

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

 

 

7133

8

فشارخون

فشارخون

فشارخون

فشارخون

فشارخون

 

4

 

 

9

دکتر بهزادی

دکتر بهزادی 

دکتر بهزادی 

دکتر بهزادی

دکتر راسخی

 خانم ترابی

7144

 

10

 دکتر ایزدپناه

 دکتر ساعیان 

 دکتر راسخی 

 دکتر ایزدپناه

 

 خانم باقری

11

 


 

 

  

5

12

 حامد بذرافشان

دکتر دهقانی

 

دکتر دهقانی 

 

خانم فرهادی 

7155

13

دكتر عبدی

 

دکتر مجاب

دکتر جرئت

دكتر كجوری(صبح)

خانم فرهادی

14

اکو

دکتر معرف - اکو

دکتر معرف - اکو

دکتر عبدی –

اکو

خانم فرهادی

 

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

نوارقلب

 

7108

فشارخون

فشارخون

فشارخون

فشارخون

فشارخونهولتر

هولتر

هولتر

هولتر

هولتر

خانم فاطمی

7118

دکتر احدی

کلینیک وارفارین

دکتر احدی

کلینیک وارفارین

 دکتر احدی
کلینیک وارفارین

 

دکتر احدی

کلینیک وارفارین

دکتر احدی

کلینیک وارفارین

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

تست ورزش و سنکوپ وcpcr

 
آمار بازدید: 18,262          آخرین بروزرسانی: 1397-4-25