> >
اتاق
شنبه
یكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
منشی
تلفن منشی
1
دکتر ظریف
(متخصص ارتودنسي)
دکتر ظریف
دکتر ظریف
دکتر ظریف
دکتر ظریف
 خانم جوریزی
7091
2
دکتر ظریف
دکتر ظریف
دکتر ظریف
دکتر ظریف
دکتر ظریف
 خانم جوریزی
7091
3
دكتر خاقاني نژاد
(متخصص جراحي فك و صورت)
دكتر خاقاني نژاد
دكتر خاقاني نژاد
دكتر خاقاني نژاد
دكتر خاقاني نژاد
 خانم عباسی
7090
 
4
دكتر درفشی
(متخصص پروتزو ايمپلنت­هاي دنداني)
دكتر درفشی
دكتر درفشی
دكتر درفشی
دكتر درفشی
خانم حلیمه علیزاده
7028
 
5
دکترگیتی

دکترگیتی
دکترگیتی
دکترگیتی
دکترگیتی
خانم تشکرفرد
7015
6
دكتر خورشیدی
(متخصص و جراح لثه)
دكتر خورشیدی
دكتر خورشیدی
دكتر خورشیدی
دكتر خورشیدی
خانم عسگری
7092
7
 دکتر لوایی
 
خانم دكتر رضازاده
(متخصص بيماري­هاي دهان و دندان)
دکتر لوایی
 دکتر رضا زاده
خانم حليمي
7037
8
اتاق cpcr
اتاق cpcr
اتاق cpcr
اتاق cpcr
اتاق cpcr
 
 
9
دکتر نبوی زاده
(متخصص ريشه)
دکتر نبوی زاده
دکتر نبوی زاده
دکتر نبوی زاده
دکتر نبوی زاده
خانم ویسی
7039
10
دکتر محمدی
(متخصص اطفال)
 
دکتر محمدی
دکتر محمدی
دکتر محمدی
خانم عسکری
7096
 
11
خانم دکتر دوزنده
(متخصص ترميمي و زيبايي)
دکتر فیروز مندی 
 خانم دکتر دوزنده
خانم دکتر فیروز مندی
(متخصص ترميمي و زيبايي)

خانم دکتر دوزنده
خانم عزمی
7032
12
دكتر عدل
(متخصص ريشه)
دكتر عدل
دكتر عدل
دكتر عدل
دكتر عدل
خانم ربیعه
7030
14
دکتر کوه پیما
دکتر کوه پیما
دکتر کوه پیما
دکتر کوه پیما
دکتر کوه پیما
خانم لطف الهی
7021
16
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
پذیرش
خانم خرمی
7017
7040
17
مدیریت مدیریت مدیریت مدیریت مدیریت
خانم حق جو
 
 
 
آمار بازدید: 19,241          آخرین بروزرسانی: 1397-2-24