> > >
واحد آموزش

واحد آموزش درمانگاه امام رضا (ع) به منظور ارتقاء سطح علمی و توانمندی های پرسنل، در راستای بهبود خدمت رسانی به مراجعین عزیز، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت می نماید.


سوپروایزر آموزشی

مریم دوکوهکی
تحصیلات: کارشناس پرستاری
سابقه کار: 10 سال
پست الکترونیکی: imamreza_nurs@sums.ac.ir
تلفن واحد آموزش: 32127701

 

شرح وظایف سوپروایزر بر اساس اصول مدیریت به شرح زیر می باشد:

تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

تعیین نیازهای آموزشی(مددجوو خانواده ورده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)

اجرای برنامه های آموزشی و تدوین نامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها

تهیه تنظیم ابزار مناسب جهت  ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامایی مورد نیاز مددجویان

هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کار آموزان گروه های پرستاری و مامایی

پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

تشکیل کمیته آموزش پرستاری

هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاس های آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرستل در فعالیت های آموزشی و پزوهشی

همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مدد جویان

همکار ی و هماهنگی با سر پرستاران و مربیان در جهت ارتقا ء سطح آموزش

برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها، کنگره ها جهت ارئه روش های اثر بخش و موثر تر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، جزوات / پمفلت و...)

همکاری و مشارکت در انجام طرح های پزوهشی

هدایت و آموزش کارکنان در راستای

الف) حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب) ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج) ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده            

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحد های ذیربط

هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات پوسترها و فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحد های ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

کنترل و نظارت بر وجود امکانات  و شرایط آموزشی در واحدها

ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق  

الف) کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

ب) بررسی رضایتمندی مددجویان

ج) بررسی رضایت مندی کارکنان پرستاری

کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری (در شیفت های مختلف )در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش پرستاری

مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط پرستاری

 
آمار بازدید: 2,535          آخرین بروزرسانی: 1394-11-27