> >
مدارک پزشکی

واحد مدارک پزشکی درمانگاه امام رضا (ع) از بهترین امکانات و روش های موجود برای ثبت، بازیابی و آنالیز اطلاعات، با حفظ حریم خصوصی بیماران و رعایت قوانین، استفاده می کند.

مسئول واحد: رکسانا استخریان

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

تلفن: 32127708 – 32127707

پست الکترونیک: emamreza01@sums.ac.ir

بیماران، اساتید و همکاران محترم می توانند برای دستیابی به اطلاعات پرونده پزشکی و بازیابی شماره پرونده با شماره تلفن 2127707 و برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی، پیگیری ادامه درمان و همچنین پیگیری نامه های بیمه، پزشکی قانونی و حوزه نظام وظیفه با شماره تلفن  2127708  تماس حاصل فرمایند.


شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی

 • نظارت بر کد گذاری بیماریها وتهیه اندکس بیماریها برابر روشهای معمول یا بر اساس طبقه بندی بین المللی
 • بررسی وتحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار، وسایل ، جاومکان واحد مدارک پزشکی
 • تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران
 • کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها براساسروشهای تعیین شده.
 • پاسخ به مکاتبات مربوط به مدارک پزشکی از قبیل پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر بت استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی با هماهنگی ریاست و یا مدیریت مرکز.
 • نظارت بر کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی.
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی ومدیریتی.
 • توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت.
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مدیریت مرکز
 • درخواست و پیگیری پرونده هایی بیمارستان یا درمانگاه
 • رسیدگی به درخواست اساتید و پژهشگران ودانشجویان جهت مطالعه پرونده و آماده سازی آنها در تاریخ مقرر

فرآیندهای موجود در واحد مدارک پزشکی درمانگاه امام رضا(ع)

 • تهیه لیست بیماران پزشکان محترم درمانگاه درهر روز به همراه پرونده شان
 • الصاق اوراق پزشکی بیمارانی که در روز قبل در درمانگاه ویزیت شده اند
 • فایل و بایگانی پرونده های پزشکی که در روز قبل در درمانگاه ویزیت شده اند
 • اسکن پرونده پزشکی بیمارانی که در درمانگاه امام رضا (ع) تشکیل پرونده داده اند
 • رسید، ترتیب اوراق و فایل پرونده های که در واحد تشکیل پرونده درمانگاه تشکیل می شود
 • جوابگویی به اربا ب رجوع، بیماربران و منشی های درمانگاه در زمینه ارسال پرونده پزشکی بیماران به طبقات درمانگاه
 • جوابگویی به بیماران جهت بازیابی شماره پرونده شان


 
آمار بازدید: 1,871          آخرین بروزرسانی: 1394-12-19