> > >
واحد تکریم ارباب رجوع

واحد تکریم ارباب رجوع درمانگاه امام رضا (ع) با فعالیت های زیر سعی در بهبود کیفیت خدمت رسانی به مراجعین عزیز می باشد:
  • اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق تابلوی اعلانات، بروشور، کتاب راهنما و....
  • بازنگری واصلاح ومهندسی مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت وافزایش سرعت ودقت در خدمت رسانی به مراجعین.
  • تدوین منشور اخلاقی سازمان، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع.
  • نظرخواهی از مراجعان، درباره کیفیت خدمت رسانی و چگونگی برخورد کارکنان.
  • ایجاد ساز و کارهای لازم، به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند و برخورد با کارکنان خطاکار.
  • نظرسنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه. 


مسئول واحد: آقای محمدرضا سقائیان فرد
بازرس طرح تکریم ارباب رجوع: خانم مرجان خرم زاده 
             
شرح وظایف مسئول واحد

1- اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور، پمفلت و.......
2- بازنگری و اصلاح  مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجادسهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
3- نصب  منشوراخلاقی دانشكده درمعرض ديد ، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع 
4- نظرخواهی از مراجعان به دانشكده  ، درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان 
5- ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار 
6- نظر سنجی از مردم درباره رضایتآنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاههای دولتی 
7- شفاف و مستند سازی نحوه ارائهخدمات به ارباب رجوع 
8- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیازبه خدمت گیرندگان 
9- جلوگیری  از ا سراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات واموال سازمان 
10- در دسترس قرار دادن فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8طرح تکریم)
11- جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرحتکریم ) ودر اختیار مدیران واحد ها قرار دادن و ارسال فايل الكترونيكی آن به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه  
12-  همکاری و پیگیری همه جانبه بامسئولین در جهت برگزاری کلاس های آموزشی در راستای طرح تکریم 
13- اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده
 
آمار بازدید: 2,384          آخرین بروزرسانی: 1395-9-30